foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dvojičkovo.sk

prenašedeti.sk

Špecializovaný obchod na kočíky pre dvojičky teraz ponúka zľavu 5 % pri kúpe dvoch rovnakých produktov, viac informácií na webovej stránke www.prenasedeti.sk.

Opatrovateľka pre trojčatá

Opatrovateľskú službu pre trojčatá môže poskytnúť obec alebo mesto do troch rokov vekuMyslíte si, že je také jednoduché dostať k trojčatám opatrovateľku? Podľa platného zákona má na to nárok každá rodina trojčiat či viacerčiat. Realita však býva niekedy úplne iná. Zisťovali sme, ako to s opatrovateľkami naozaj je a prečo niektoré rodiny s trojčatami opatrovateľku nikdy nemali. Ste zvedaví? Tak čítajte.

Ako je to na Slovensku

Podľa legislatívy platnej do 31. 12. 2008 aj podľa nového zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách účinného od 1. 1. 2009 túto službu rodičom trojčiat do troch rokov veku môže poskytovať obec, napr. v rámci opatrovateľskej služby. Preto je potrebné obrátiť sa so žiadosťou priamo na obecný alebo mestský úrad podľa miesta trvalého pobytu rodiča.

Pozor ale na slovíčko MôŽE, čo v preklade znamená, že túto službu ani poskytovať vlastne NEMUSÍ, pokiaľ takúto službu obec alebo mesto neprevádzkuje (V súlade s § 80 zákona obec je povinná poskytovať alebo zabezpečovať pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podporu zosúlaďovania pracovného a rodinného života, ak v danej obci sú klienti, resp. požiadavky na príslušnú sociálnu službu.). Je teda možné, že ak sa vám narodili trojčatá a vaša obec či mesto vašu žiadosť neschváli, zostanete bez opatrovateľky. Pomoc musíte hľadať len v rodine, prípadne sa o deti starať samy. Ak máte dostatok financií, môžete si k deťom zabezpečiť aj kvalifikovanú opatrovateľku, ktorú si však v plnej výške zaplatíte z vlastného vrecka.

Ďalej si treba dať pozor na skutočnosť, že podľa zákona MUSÍ jeden z rodičov mať trvalý pobyt tam, kde o opatrovateľku žiadate, to znamená skutočne tam aj bývať, pretože opatrovateľky nedochádzajú mimo územia pôsobnosti mesta, resp. dediny. O takúto službu môže požiadať aj otec detí. Zákon o sociálnych službách neupravuje, ktorý z rodičov žiada o takúto službu. Dôležité sú dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na základe rozhodnutia súdu zabezpečiť sama alebo za pomoci príbuznej osoby starostlivosť o dieťa/deti. Medzi takéto dôvody patrí aj narodenie najmenej troch detí súčasne.

To, že vám opatrovateľku zabezpečia ešte neznamená, že vám ju aj v plnej výške zaplatia, závisí to od vôle a ochoty konkrétneho mesta či obce, či na to vyčlení financie, alebo si budete časť výdavkov na starostlivosť o vaše deti doplácať z vlastného vrecka. Každé mesto či obec má iné ceny. Mamička dnes už takmer šesťročných trojčiat Marcela z Banskej Bystrice môže porovnávať hneď opatrovateľskú službu v dvoch mestách: „V Brezne sme za opatrovateľku platili paušálne 50 eur, ale napríklad v Banskej Bystrici sme museli dokladovať každý mesiac príjem (zárobok manžela, prídavky na deti, rodičovský príspevok), a všetko, čo nám presahovalo nad 1,3-násobok životného minima, si až do výšky max. 275 eur sťahovali za opatrovateľskú službu (inak 1,50 eura/hod.).“

Mnohí rodičia viacerčiat sa u úradníkov pri vybavovaní stretávajú s neznalosťou zákona či problematiky. „Zákon bol postavený tak, že nám chceli dať opatrovateľku len na 30 dní, pritom v zákone je to myslené 30 dní mesačne do troch rokov veku detí (v zákone je uvedené: Ak sa pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa poskytovaná podľa odseku 1 poskytuje nepretržite, poskytuje sa táto pomoc najviac v rozsahu 30 dní.). To vtedy v Brezne vybavoval manžel a veru sa muselo volať aj na ministerstvo a potom úradníčkam vysvetľovať, ako to vlastne myslela autorka zákona. Vtedy sme jej, myslím, aj priamo volali. O šesť týždňov po nás sa narodili ďalšie trojčatá a im už úradníčky tento problém ani nespomenuli,“ spomína mamička Marcela.

Pod nepretržitým poskytovaním tejto sociálnej služby sa rozumie, že sa poskytuje denne (od pondelka do nedele) a v rozsahu najviac 30 dní. Ak by nastalo prerušenie poskytovania tejto sociálnej služby, čo i len na jeden deň, od nasledujúceho nového poskytovania plynie opäť lehota 30 dní. Táto služba sa poskytuje do veku 3 rokov najmladších detí, v prípade narodenia najmenej troch detí súčasne, alebo pri narodení dvoch detí, alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov.

Aká má byť opatrovateľka

Opatrovateľkou, samozrejme, nemôže byť ktokoľvek. Zákon (v ustanovení § 84 ods. 9 sa upravuje, že opatrovateľom môže byť fyzická osoba) jednoznačne určuje, že za splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon opatrovateľskej služby sa považuje úplné stredné vzdelanie s príslušným zameraním alebo absolvovanie akreditovaného kurzu v rozsahu najmenej 220 hodín (v zákone sa hovorí, že: Opatrovateľom podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a) má úplne stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo

na poskytovanie zdravotnej starostlivosti akreditovanom podľa osobitného predpisu 25) alebo
b) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.
)

Žena by mala mať zároveň základy pedagogiky, zdravovedy, mať základné poznatky o vedení domácnosti. Ak sa stará o deti, mala by poznať základné pravidlá pri podávaní liekov, ovládať základy dezinfekcie a sterilizácie, zvládať hygienickú starostlivosť...
Oficiálne by mali opatrovateľky pracovať v domácnosti 8 hodín denne v pracovných dňoch a nemali by pracovať 14 dní v kuse, čo je už v rozpore so zákonom.

Pracovný čas opatrovateliek je rôzny. Rodičia si ich môžu platiť na určité hodiny, teda nepravidelne – nakúpia, idú s vami k lekárovi, ale musí sa to nahlásiť pár dní dopredu.

„Naša najlepšia teta opatrovateľka z troch, s ktorou si rozumieme dodnes aj sa navštevujeme.“

Prečo sme opatrovateľku nedostali

S opatrovateľkami to nie je vždy také ružové, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Áno, zo zákona na ňu rodiny nárok majú, ale nie vždy je mesto/obec ochotné túto službu rodinám poskytnúť a už vôbec nie bezplatne.
Mamička trojčiat Katka opatrovateľku nikdy nemala. Mesto jej ju totiž neodsúhlasilo. „Písala som asi dva listy mestu, keď sa ešte dievčatá narodili a odpísala mi naša úžasná pani primátorka v tom zmysle, že keď nie sme sociálne slabá rodina, tak... bez komentára... Podotýkam že mi odpísala asi po pol roku... Sme teda bez opatrovateľky, väčšinou som s nimi sama a moja mama mi pomôže, keď sa dá... a, samozrejme, manžel, keď príde z práce.“

Ďalšia mamička trojčiat možnosť o pridelenie opatrovateľky k jej teraz už dvojročným trojčatám oficiálne ani neriešila: Nepodávali sme žiadne papiere, bývame v pomerne malej obci a rozprávali sme sa so starostom, ktorý nám vtedy povedal, že nám nemôže dať opatrovateľku, lebo ich má obec málo a sú vyťažené. Potom sme písomne žiadali sociálnu komisiu o jednorazový príplatok, keď sa dievčatá narodili, ale nič nám neodsúhlasili. Ja to už neriešim, nemám na to chuť.“ A kto im teda pomáha? Predsa starať sa o tri deti naraz musí byť poriadny zaberák. Prvé dva mesiace bol s nami môj manžel (vybavil si PN), bývali sme u svokry, tak občas chodila pomôcť nakŕmiť a možno dvakrát do týždňa ich chodila kočíkovať na dve hodinky. A mám kamarátku, ktorá pracuje ako detská sestra, tak prvý rok mi chodila pomáhať raz do týždňa na 8 hodín. Manžel pracoval na smeny, takže bol aj cez deň doma, ale zas v noci som bola s nimi sama. Keď mali 8 mesiacov, presťahovali sme sa do vlastného domu a tu som už len viac-menej sama s nimi. Manžel je buď v práci, alebo robí okolo domu. Svokra bola dlhšie v Amerike, ale teraz už je doma, tak cez týždeň príde na dve hodiny doobeda, pohrá sa s nimi, alebo ide s nami von,“ dodáva.

Slávka je mamička, ktorá okrem teraz už školopovinných trojčiat, má ešte dospelé dcéry, ktoré jej, ako hovorí pomáhali, keď ešte boli samy školáčky. Opatrovateľku teda nikdy nemala, starostlivosť o ne musela zvládnuť sama s pomocou svojich detí.

Raritou je rodina trojčiat z Prešova, ktorej sa po trojčatách narodili dvojčatá. Mesto im prvý rok poskytlo opatrovateľskú službu bezplatne, druhý rok si museli mesačne platiť približne 100 eur, a potom sa im narodili dvojčatá. Keďže opatrovateľku poskytuje mesto len do troch rokov veku detí, od mesta dostali vyjadrenie, že dvojčatá sa narodili s odstupom väčším ako dva roky po trojčatách, a preto na opatrovateľku nárok nemajú.

Máme opatrovateľku, a čo ďalej?

Skúsenosti s opatrovateľkami sú rôzne. Svoju skúsenosť s nimi opisuje aj Petra,mamička trojčiat z Prešova:

„Opatrovateľku máme od narodenia detí, ale ani zďaleka to nie je také super ako by si niekto mohol myslieť. Poskytuje nám ju mesto v každý pracovný deň, pokiaľ si službu neodhlásim.
Na mestský úrad som sa ohľadom toho išla informovať ešte ako tehotná, kde som dostala inštrukcie, aké tlačivá mám doniesť (potrebná bola aj výška príjmov mňa a manžela za prechádzajúci rok). Po pôrode to už vybavoval manžel.
Opatrovateľka nás stojí okolo 170 eur mesačne. Moje príjmy sú do 370 eur, takže je to dosť.
Do konca roku 2012 poskytovalo mesto opatrovateľku bezplatne, teraz si rodiny s trojčatami musia určitú sumu doplácať. V súčasnosti máme v Prešove neuveriteľných asi päť rodín s trojičkami (aj to do troch rokov veku detí sme tu dve rodiny), takže mesto by to veľa stálo... Naše deti sa narodili až v júli 2013.
Mať opatrovateľku je super, no tie, ktoré poskytuje mesto, chodia obyčajne k starým ľuďom. Na deti nie sú zvyknuté. Drvivá väčšina má viac ako 50 rokov a má tendenciu radiť, čo môže dosť liezť na nervy. Ich pomoc spočíva v starostlivosti o deti – kŕmia ich, uspávajú, u niekoho možno aj žehlia, ak stíhajú..., chodia na prechádzky.
No žiadne upratovanie v domácnosti, všetko sa musí týkať detí. Tým, že ide o staršie panie, u nás sa aj veľmi často striedali. Najmä na začiatku asi tri odišli na PN a už sa nevrátili.
Veľa opatrovateliek ani k deťom nechce chodiť, deťom sa treba venovať.
Teraz mám jednu päťdesiatročnú pani a jednu 41-ročnú – s tou si rozumiem aj ľudsky.
Je lepšie mať dve opatrovateľky. Keď jedna ochorie, alebo ide k lekárovi, príde druhá.
Iné odmietam, radšej som sama... Mesto malo tendenciu dať mi úplne cudziu ženu na záskok, no to som po pár dňoch odmietla – najprv išla ráno k dôchodcovi urobiť mu hygienu, a potom išla k mojim deťom...“

O svojich skúsenostiach s vybavovaním a opatrovateľkami hovorí aj Martina, mamička dnes už takmer šesťročných slečien:

„Keď som sa po pôrode vrátila domov z nemocnice, trikrát som požiadala Mestský úrad v Brezne o poskytnutie opatrovateľky k trojčatám. Hneď mi oznámili, že mám nárok a dali mi cenník, koľko ma to bude stáť. Mohla som si vybrať aj činnosti, o ktoré som mala záujem, napr. pomoc pri obliekaní, stravovaní, pomoc pri hygienických úkonoch... Potom po schválení k nám nastúpila pani – bola to pani, ktorá má tiež dvojičky, chlapca a dievča, ale v tom čase mali už 16 rokov, a mala opatrovateľský kurz – to bolo všetko. Pracovala od 8.30 do 15.30, pondelok až piatok. Mesačne ma táto opatrovateľská služba vyšla na cca 50 eur, niekedy menej, keď mala opatrovateľka dovolenku, ale dalo sa to zvládnuť, čo sa financií týka. Táto pani však u nás po roku skončila, keďže si našla inú prácu a mesto mi ponúklo možnosť vybrať si k deťom niekoho, koho poznám. Tak k nám nastúpila moja kmotra a zároveň teta trojčiat. Mesto ju zamestnalo a bola u nás až do januára 2012. Takže z mojej strany spokojnosť, čo sa opatrovateľky týka. Naše mesto bolo v tomto smere ústretové.“

Trojčatá

Čo nám ešte hovorí zákon
ŠTVRTÁ HLAVA SOCIÁLNE SLUžBY NA PODPORU RODINY S DEŤMI § 31

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života

(1) Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna sociálna služba poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,15) ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.20)

(2) Podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života je na účely tohto zákona ambulantná sociálna služba alebo terénna sociálna služba poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,15) v čase prípravy rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,15) na trh práce a v čase ďalších aktivít spojených so vstupom alebo návratom na trh práce.

(3) Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa odseku 1 a za podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa odseku 2 sa považujú najmä bežné úkony starostlivosti o dieťa alebo domácnosť, úkony osobnej hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa.

(4) Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 15) zabezpečiť sama alebo za pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivosť o dieťa, sa považujú najmä

a) choroba, úraz, kúpeľná liečba rodiča alebo rodičov alebo úmrtie jedného z rodičov alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,15)

b) pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia

súdu,15)

c) narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí.

(5) Ak sa pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa poskytovaná podľa odseku 1 poskytuje nepretržite, poskytuje sa táto pomoc najviac v rozsahu 30 dní.

Rady na záver

Ak čakáte trojčatá a chcete si k nim vybaviť opatrovateľku, nezabúdajte na niektoré „drobnosti“, ktoré ale môžu byť veľmi dôležité:

  • nárok na opatrovateľku máte od obce/mesta, ktorá vám ju ale nemusí prideliť
  • informujte sa o poskytnutí opatrovateľskej služby pre vaše trojčatá na mestskom alebo obecnom úrade v mieste vášho trvalého bydliska dostatočne včas ešte pred pôrodom trojčiat
  • žiadosť obci treba dať dostatočne včas, aby sa obec či mesto podľa toho vedeli zariadiť a aby ste mali pridelenú opatrovateľku od prvého dňa ako sa vrátite domov z pôrodnice
  • na opatrovanie si môžete zabezpečiť aj niekoho z rodiny, kto si do pôrodu urobí kurz na opatrovanie
  • podľa zákona musí jeden z rodičov mať trvalý pobyt tam, kde o opatrovateľku žiadate, to znamená skutočne tam aj bývať, pretože opatrovateľky nedochádzajú mimo územia pôsobnosti mesta

 

INFO:

Aktuálna základná výška sociálnej dávky od 1.januára 2015 na jedno dieťa je 203,20 eur mesačne, rodič dvojičiek dostane 254 eur a na trojičky je to len 304,80 eur mesačne.

Zdroj: www.employment.gov.sk
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Foto: mk

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Viac článkov od tohto autora

Copyright © 2018 Dvojičkovo.sk - Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Copyright 2018  Dvojičkovo.sk - jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Informácie na webovej stránke nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade potreby kontaktujte svojho lekára. Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek obsah webovej stránky nesmie byť kopírovaný a používaný bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Články majú len informačný charakter.

 

 Designed by www.diablodesign.eu.

Webová stránka Dvojičkovo.sk používa cookies, čím vám uľahčí používanie a sprostredkuje vám informácie s prispôsobeným obsahom. Ďalším používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Podrobnejšie informácie sa dozviete po kliknutí na "Viac o cookies". Viac o cookies