foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dvojičkovo.sk

prenašedeti.sk

Špecializovaný obchod na kočíky pre dvojičky teraz ponúka zľavu 5 % pri kúpe dvoch rovnakých produktov, viac informácií na webovej stránke www.prenasedeti.sk.

Svetové organizácie dvojčiat a viacerčiat

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (DVOJICKOVO-1-2015-svetove-organizacie-dvojciat-a-viacerciat-12-16.pdf)Svetové organizácie dvojčiat a viacerčiatČlánok v PDF formáte z časopisu DVOJIČKOVO 1/2015 (str. 12 - 16)355 kB0

825615 98683994Témou dvojčiat a viacerčiat sa už v súčasnosti zaoberajú viaceré organizácie a kluby, ktoré vznikli z potreby podeliť sa o skúsenosti a pomôcť rodinám s dvojčatami a viacerčatami.
Od pomoci finančnej, cez starostlivosť až po organizovanie stretnutí, z ktorých mnohé sú skutočnou oslavou dvojčiat a viacerčiat. Niektoré v krátkom čase zanikli, iné úspešne fungujú až dodnes. Prinášame vám stručný prehľad tých najznámejších.

tamba.imageTAMBA (Veľká Británia)

TAMBA (The Twins and Multiple Births Association – Asociácia dvojčiat a viacerčiat) je charitatívna organizácia, ktorú v roku 1978 založili rodičia dvojčiat a viacerčiat vo Veľkej Británii. Organizácia priamo pomáha rodinám s dvojčatami, ktoré sa stretávajú počas života s rôznymi problémami.
Robí výskum, kampane a poskytuje informácie. Má už viac ako dvestotisíc členov a priaznivcov. Práca tejto organizácie je financovaná z členských príspevkov, sponzorovaných aktivít a z poskytovania vlastných služieb.
Hlavným cieľom tejto organizácie je, aby všetky rodiny s dvojčatami a viacerčatami boli zdravé a šťastné. Snaží sa o ich zlepšenie zdravia, podporuje rodičov, ktorí sa starajú o tie, ktoré trpia ako napríklad transfúzny syndróm dvojčiat, o zlepšenie finančnej situácie, poskytuje vzdelávacie príležitosti pre rodiny...
Členom organizácie sa môže stať ktokoľvek, kto sa zaregistruje a zaplatí si členstvo.
Zaplatením členstva tak môže využívať všetky výhody, ktoré členstvo ponúka:

  • odber časopisu (štvrťročník Multiple Matters),
    • rôzne zľavy pri nákupe tovaru, videá a knihy, kurzy...Okrem toho na svojej webovej stránke ponúka množstvo informácií a cenných rád od narodenia dvojčiat až po dospelosť.

icomboICOMBO (USA)

Medzinárodná organizácia, ktorá spája iné organizácie vo svete (International Council of Multiple Birth Organizations – Medzinárodná rada organizácií pre viacpočetné pôrody).
Jej poslaním je zvýšiť povedomie o jedinečných potrebách dvojčiat, viacerčiat a ich rodín, o podpore ich zdravia, vzdelania a dobrých životných podmienok.
Cieľom je uľahčiť výmenu osvedčených postupov na celom svete, ako napríklad poskytovanie prostriedkov pre zdieľanie informácií pre jednotlivcov aj organizácie pre viacpočetne pôrody, podpora a riadenie projektov a výskumu tykajúcich sa rozvoja viacpočetnych pôrodov, starostlivosti a vzdelania najmä prostredníctvom výskumu dvojčiat.
Organizácia ICOMBO (najskôr COMBO) bola založená v roku 1980 na ISTS kongrese, ktorý sa konal v Jeruzaleme. V rokoch 1980 až 1986 medzinárodný styk medzi členmi organizácia zabezpečovala prostredníctvom výmeny bulletinov, zdrojov a výskumu. V roku 1992 na ISTS kongrese v Japonsku medzinárodné organizácie pre viacpočetné pôrody spolupracovali na vypracovaní Deklarácie práv dvojčiat a viacerčiat. Táto deklarácia bola oficiálne prijatá členmi organizácie COMBO v roku 1995 na ISTS kongrese, ktorý sa uskutočnil v Richmonde, USA. V roku 2010 sa názov COMBO zmenil na ICOMBO na kongrese v Soule v Kórei, aby bol lepšie vyjadrený globálny rozsah tejto organizácie.

Členom sa môže stať ktorákoľvek organizácia pre viacpočetné pôrody na svete.

mbcMBC (Kanada)

Multiple Births Naissances Canada (Organizácia pre viacpočetné pôrody Kanada, predtým POMBA)

Táto organizácia bola založená v roku 1978 a najskôr bola známa pod názvom Parents of Multiple Births Association (POMBA v roku 1993). Od roku 2001 svoju činnosť poskytuje pod názvom MBC. Ide o jedinú medzinárodnú organizáciu na podporu rodín s dvojčatami a viacerčatami v Kanade.
Jej hlavným poslaním je zlepšiť kvalitu života viacerčiat a ich rodín. Poskytuje podporu, vzdelanie, výskum a presadzuje záujmy jednotlivcov, rodín a organizácií na národnej aj medzinárodnej úrovni, ktoré sa osobne alebo profesionálne zaujímajú o problematiku viacpočetných pôrodov.
V organizácii pracuje špeciálny tím dobrovoľníkov. Štvrťročne vydáva internetový magazín s názvom
Multiple Moments. Okrem toho vydáva aj informačné letáčiky pre rodiny s dvojčatami a knihy o dvojčatách.

2013 Q4

ambaAMBA (Austrália)

Australian Multiple Birth Association (Austrálska asociácia pre viacpočetné pôrody)
Nezisková organizácia, ktorú tvoria rodiny s viacerčatami. Poskytuje podporu, zdroje a vzdelanie pre rodiny s viacerčatami. Prvý austrálsky klub mamičiek dvojčiat vznikol v Newcastli už v roku 1969. AMBA sa sformovala až v roku 1974. Kluby AMBA poskytujú emocionálnu a praktickú podporu pre svojich členov, ktorá zahŕňa napríklad pravidelnú sociálnu interakciu, návštevy v rodine, telefonickú podporu, možnosť pre rodičov vyjsť si von, vzdelávacie programy, podporu dojčenia...
Svoje služby poskytuje najmä rodinám deti v predškolskom veku, ktoré ale pravdaže pokračujú aj po nástupe do školy.
Od svojho vzniku sa táto organizácia rozrástla a k jej členom patrí už viac ako 3 500 rodín po celej Austrálii.

amba web

csmbCSMB (USA)

Centrum pre štúdium viacpočetných pôrodov (The Center for the Study of Multiple Birth – CSMB) je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1977. Založili ju identické dvojčatá Louis a David Keithovi. Dôvodmi založenia boli výskum, vzdelávanie a služby pre verejnosť. Počas svojej niekoľkoročnej činnosti centrum vydalo alebo podporilo vydanie mnohých dokumentov a kníh tykajúcich sa viacerčiat.
Hlavným cieľom centra je stimulácia a podpora zdravotného a sociálneho výskumu v oblasti viacpočetných pôrodov a pomoc rodičom s osobitnými problémami, s ktorými sa stretávajú nielen oni, ale aj ich potomkovia.

Hlavnými činnosťami centra sú:
• rozširovanie informácií o znížení zdravotných rizík pri viacpočetných pôrodoch;

• sponzorovanie vedeckých konferencií o starostlivosti o dvojčatá a viacerčatá;

• poskytovanie finančných prostriedkov na zdravotné a sociálne výskumy týkajúce sa dvojčiat a viacerčiat;

• vlastný výskum.

itaITA (USA)

ITA – The International Twins Association (Medzinárodná asociácia dvojčiat) vznikla už v roku 1932, založili ju dvojčatá pre dvojčatá. Ide o neziskovú rodinne orientovanú organizáciu na podporu duševnej, duchovnej a sociálnej pohody dvojčiat a viacerčiat na celom svete.
Od roku 1984 vydáva svoj vlastný časopis TWINS Magazine a každoročne organizuje stretnutia dvojčiat.

Prvé známe stretnutie dvojčiat sa uskutočnilo už v roku 1930 v Indiane pri Striebornom jazere, kde sa zišlo 13 párov dvojčiat. Iniciátorom bol Edward M. Clink a jeho sestra dvojča Elsie.
Každoročne sa počas Labor Day víkendu koná stretnutie dvojčiat, vždy na inom mieste.
Lokalitu určujú hlasovaním členovia organizácie, a to dva roky dopredu.
Členom ITA sa môže stať každý, kto pochádza z dvojčiat alebo viacerčiat a zaplatí si ročné členstvo. Ročné členstvo potom zahŕňa napríklad ročnú členskú kartu, hlasovacie právo na stretnutí dvojčiat, newslettery, možnosť zúčastňovať stretnutí a podujatí...

klub dvojcat crKlub dvojčiat a viacerčiat (Česká republika)

Prvý Klub dvojčiat a viacerčiat založila v roku 1995 u našich českých susedov mamička dvojčiat Klára Vítková Rulíková. A nebol jediný, počas nasledujúcich rokov začali vznikať ďalšie kluby dvojčiat a viacerčiat. Pre potrebu združiť všetky kluby dvojčiat a viacerčiat s cieľom pomáhať im vznikla v roku 2003 Českomoravská asociácia klubov dvojčiat a viacerčiat, ktorú založili zástupcovia regionálnych pobočiek. Združuje tak všetky kluby dvojčiat a viacerčiat v Českej republike, pomáha a podporuje ich v činnosti a pomáha aj pri zakladaní nových klubov dvojčiat.
Tieto kluby dvojčiat sú jedinými organizáciami, ktoré sa špecializujú na služby rodičom dvojčiat a viacerčiat, pracujú na báze svojpomocných skupín a solidarity medzi rodičmi dvojčiat a viacerčiat.
ČAKDAV je zároveň aj členom „Rady organizácií zaoberajúcimi sa viacpočetnými pôrodmi“ (COMBO), spolupracuje s českými organizáciami LALI (Laktační liga), NEDOKLUBKO (organizácia, ktorá podporuje rodičov predčasne narodených detičiek), sieťou MC (materských centier).
Koncom roka 2013 sa občianske združenie ČAKDAV vrátilo k pôvodnému názvu a transformovalo sa na všeobecne prospešnú organizáciu Klub dvojčat a vícerčat, o. p. s.

htrHTR (Maďarsko)

Prvý Maďarský register dvojčiat (Hungarian Twin Registry) bol založený v roku 1970 v Budapešti vďaka povinnej registrácii viacpočetnych pôrodov. V osemdesiatych rokoch minulého storočia bol založený aj register dospelých dvojčiat. V deväťdesiatych rokoch však oba registre zanikli. V súčasnosti od roku 2006 funguje oživený register dvojčiat, ktorý registruje viac ako 600 párov dospelých dvojčiat a viacerčiat. Slúži na výskum, ktorý sa v súčasnosti zameriava najmä na kardiovaskulárne a respiračné zdravie a priniesol niekoľko ocenení a publikácií. Práca tohto registra bola ocenená na mnohých konferenciách.
Dospelé dvojčatá sa môžu registrovať prostredníctvom online registračného formulára, ktorý je na stránke registra. Môžu sa tak bezplatne zúčastňovať na výskume a získajú zároveň aj výsledky výskumu. Výskumy sa robia raz alebo dvakrát do roka online alebo osobným stretnutím, ktoré trvá niekoľko hodín. Pre zaujímavosť uvádzame niektoré aktuálne výskumy: Spánok a mozog, Sociálne aspekty, Fajčenie, Ochorenia pľúc...

twin recearch casopisISTS

Medzinárodná spoločnosť pre štúdie dvojčiat (The International Society for Twin Studies – ISTS) je medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je podporovať výskum a vzdelávanie verejnosti vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia s dvojčatami. Spoločnosť bola založená v roku 1974 v Ríme a ide o medzinárodnú, nepolitickú, neziskovú a mnohoodborovú vedeckú organizáciu.
Časopis
Twin Research and Human Geneticsvychádzajúci šesťkrát ročne, ktorý spoločnosť vydáva, sa zaoberá všetkými oblasťami ľudskej genetiky s dôrazom na štúdium dvojčiat, dedičnosť, genetickú epidemiológiu, psychiatrickú a behaviorálnu genetiku a výskum viacpočetných pôrodov v oblasti epidemiológie, genetiky, endokrinológie, patológie plodu, pôrodníctva a pediatrie.

 

Foto: internet, freeimages.com
Zdroj: webové stránky organizácií
Článok vyšiel v aj časopise Dvojičkovo 1/2015 (strana 12 - 16)

 

Komentárov   

Andrea23
0 #1 SlovenskoAndrea23 2015-03-25 19:36
Škoda len, že na Slovensku nemáme niečo takéto.
Citovať

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Viac článkov od tohto autora

Kto je online

Práve tu je 62 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Súvisiace články

Copyright © 2019 Dvojičkovo.sk - Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Copyright 2019  Dvojičkovo.sk - jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Informácie na webovej stránke nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade potreby kontaktujte svojho lekára. Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek obsah webovej stránky nesmie byť kopírovaný a používaný bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Články majú len informačný charakter.

 

 Designed by www.diablodesign.eu.

Webová stránka Dvojičkovo.sk používa cookies, čím vám uľahčí používanie a sprostredkuje vám informácie s prispôsobeným obsahom. Ďalším používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Podrobnejšie informácie sa dozviete po kliknutí na "Viac o cookies". Viac o cookies